تدوین استراتژی‌های ۱۰ ساله تنوع زیستی جهان

0

ایران در تدوین استراتژی‌های ۱۰ ساله تنوع زیستی جهان مشارکت می‌کند.

دکتر اسکندر زند، مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور از حضور فعال ایران در تدوین سیاست‌های جهانی تنوع زیستی برای حدفاصل سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ خبر داد و گفت: نقطه نظرات ایران در اجلاس آتی تنوع زیستی در چین مطرح می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر اسکندر زند با بیان اینکه به تمام اشکال حیات که طی میلیون ها سال تکامل یافته‌اند، تنوع زیستی گفته می‌شود، گفت: تنوع زیستی از ژن‌ها و کروموزوم‌ها تا حیوانات، گیاهان و اکوسیستم‌ها را در بر می‌گیرد و شبکه‌ای از حیات است که تمام برهم‌کنش‌های اکولوژیکی را مدیریت می‌کند.

 

دکتر اسکند زند
دکتر اسکندر زند
وی با بیان اینکه از سـال ۱۹۷۵ تاکنـون جمعیـت دو برابـر، اقتصاد چهار برابر، تجـارت ده برابر، شهرنشـینی دو برابر شده و آلودگـی پلاسـتیکی ده برابر افزایـش و حاصلخیزی خاک ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته اسـت، ادامه داد: این موارد بیانگر آن اسـت که بشـر بیش از حد مجاز از اکوسیسـتم کره زمین اسـتفاده کرده اسـت.
دکتر زند افزود: به گـزارش یک شـبکه جهانـی، هـم اکنون جمعیت زمیـن ۷۵.۱ بار بیشـتر از آنچه اکوسیسـتم کره زمیـن اجـازه مصـرف به انسـان می‌دهـد، از منابع مصرف کرده اسـت. البته در این میان سال‌ها اسـت افراد دوسـتدار و دلسـوز محیط زیسـت برای حفاظت از محیط زیسـت و تنوع زیسـتی آن تلاش می‌کنند. ریشـه حفاظت از محیط را می‌توان در هزاران سـال قبل که مردم بومی و محلی، آن را در رفتارهای اجتماعی خود لحاظ می‌کردند و همچنین در دسـتورات و کتب مقدس ادیان مختلف به ویژه اسلام جسـتجو کرد.

مقاله قبلیتولید موز در سیستان و بلوچستان
مقاله بعدیقیمت تخم‌مرغ و جوجه یک روزه ماهانه تعیین می‌شوند

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید